FloraXchange Services BV versie juli 2015


ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen FloraXchange Services BV (verder: “Services”) en derden; Services wijst voorwaarden van derden uitdrukkelijk van de hand.
Het gebruik maken van de diensten van Services is slechts mogelijk conform de spelregels die Services daarvoor hanteert en die deel uitmaken van het aanmeldformulier en die met deze algemene voorwaarden bij de aanmelding zijn verstrekt. Erkend wordt dat de spelregels en algemene voorwaarden zijn ontvangen en alle diensten door Services slechts conform de spelregels en algemene voorwaarden worden verleend. De spelregels en deze algemene voorwaarden kunnen door Services eenzijdig worden gewijzigd en de laatste versie is steeds leidend. De laatste versie van de spelregels en algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar op de website waarvan Services gebruik maakt.
Bedingen, die van deze spelregels en voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend bindend indien zij met Services schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 2: DIENSTEN SERVICES

Services biedt toegang tot een online handelsplaats (“het platform”) voor i) verkopers/kwekers, ii) kopers en iii) vervoerders, verder respectievelijk: “kweker(s)” en ”koper(s)” en ”vervoerder(s)”.
Services wordt zelf geen partij bij de overeenkomsten die via het platform worden gesloten. Services zelf (ver)koopt niet, wordt geen eigenaar en vervoert evenmin. De diensten van Services zijn beperkt tot het toegang bieden tot het platform. Koper sluit zelf een overeenkomst af met de kweker en met de vervoerder.

Services verzorgt mede voor en mede uit naam van de kwekers de facturatie; kwekers verzorgen die facturatie richting kopers niet ook zelf.
Services neemt in voorkomend geval betalingen op de facturen in ontvangst via de derdengeldrekening en de kwekers laten dit aan Services.

Ook verzorgt Services indien betaling uitblijft zo nodig en desgewenst één sommatie met een betalingstermijn van vijf dagen. Daarmee eindigt de dienst van Services. Services verzorgt vervolgens niet de verdere incasso van facturen die onbetaald blijven. Deze onbetaald gebleven facturen dient kweker dan dus zelf en voor eigen rekening te (doen) incasseren. Verdere incasso ten behoeve van kwekers valt dus buiten de diensten van Services, tenzij partijen hier expliciet voor kiezen en dit separaat overeenkomen en schriftelijk vastleggen.

Tot de diensten van Services behoren niet het verzorgen van de facturatie van het vervoer dat vervoerder en koper onderling zijn overeengekomen, tenzij deze aanvullende facturatiedienst van het vervoer - met de voorwaarden waarop en de vergoeding waartegen Services die extra dienst zal verlenen - specifiek nader met Services wordt overeengekomen.
Ingeval met Services die specifieke aanvullende dienst van facturatie van het vervoer separaat als extra dienst wordt overeengekomen, dan

- verzorgt Services mede voor en mede uit naam van de vervoerder de facturatie; vervoerders verzorgen die facturatie richting kopers dan niet ook zelf;

- neemt Services in voorkomend geval betalingen op de facturen in ontvangst via de derdengeldrekening en de vervoerders laten dit aan Services;

- verzorgt Services indien betaling uitblijft zo nodig en desgewenst één sommatie met een betalingstermijn van vijf dagen en eindigen daarmee de diensten van Services;

- verzorgt Services vervolgens niet de verdere incasso van facturen die onbetaald blijven; deze onbetaald gebleven facturen dient vervoerder dan dus zelf en voor eigen rekening te (doen) incasseren;

- valt verdere incasso ten behoeve van vervoerders dus buiten de diensten van Services, tenzij partijen hier expliciet voor kiezen en dit separaat overeenkomen en schriftelijk vastleggen;

- zijn deze algemene voorwaarden voor zover zij zien op de rechtsverhouding tussen kweker en koper – behoudens specifieke afwijkingen – van overeenkomstige toepassing op de rechtsverhouding tussen vervoerder en koper.


ARTIKEL 3: TEGENPRESTATIE / KOSTENVERGOEDING AAN SERVICES

Tegenprestatie die kweker aan Services is verschuldigd voor de diensten bedraagt 1,2 % over de via het platform bestelde productomzet en te vermeerderen met BTW; voor het gedeelte van de productomzet dat in een kalenderjaar de € 300.000,- overtreft bedraagt dit 1,0 % over de via het platform bestelde productomzet en te vermeerderen met BTW. Kweker is met Services overeengekomen en machtigt Services en de Stichting Derdengelden de aan Services toekomende bedragen te verrekenen met de ontvangen facturen voor productomzet en dit aan Services verschuldigde door te storten aan Services.
Koper wordt per dag gefactureerd en is enkel een tegemoetkoming in de administratiekosten aan Services verschuldigd ter grootte van € 15,- exclusief BTW per factuur tot een maximum van vijf facturen per week. Deze kosten staan op de factuur die koper ontvangt.

ARTIKEL 4: FACTURERING EN DOORSTORTING DOOR SERVICES

Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW, een en ander tenzij uitdrukkelijk anders vermeld c.q. overeengekomen.
Kopers worden onverwijld, in beginsel binnen een dag na bestelling en per dag gefactureerd. Betaling dient te zijn ontvangen binnen 7 dagen na factuurdatum.
Kopers betalen via automatische incasso, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Door de bestelling via het platform te plaatsen stemt koper in met de automatische afschrijving van het bijbehorend totaalbedrag conform de automatische incasso die door koper is afgegeven. Koper is gehouden op eerste verzoek een (nieuwe) automatische incasso aan Services c.q. de Stichting Derdengelden af te geven. In alle gevallen – ook na afgifte van een automatische incasso – blijft koper ervoor verantwoordelijk dat betalingen van de factuurbedragen binnen zeven dagen na factuurdatum – zijnde een fatale termijn – door Services kunnen worden geïncasseerd c.q. ontvangen en daadwerkelijk zijn ontvangen.  
Door Services c.q. de Stichting Derdengelden ontvangen betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op hetgeen kwekers en kopers aan Services zijn verschuldigd.
Services en de Stichting Derdengelden zijn enkel gehouden tot doorstorting van hetgeen aan kweker toekomt op basis van de factuur indien en voor zover betaling op de factuur is ontvangen en de zogenaamde stornering van de ontvangen betaling niet langer mogelijk is; doorstorting van het verschuldigde vindt vervolgens plaats binnen zeven dagen.
Kwekers, kopers en vervoerders komt geen opschortingsrecht toe en evenmin het recht schulden met vorderingen te verrekenen. Services daarentegen is alle gevallen gerechtigd tot opschorting en verrekening van schulden en vorderingen.

ARTIKEL 5: OPSCHORTING TOEGANG PLATFORM

1. Indien kwekers, kopers en/of vervoerders hun verplichtingen ten opzichte van elkaar of ten opzichte van Services niet volledig nakomen, althans daar geschillen over bestaan, een en ander naar het oordeel van Services, dan is Services gerechtigd om haar moverende redenen ten aanzien van een betrokken partij c.q. de betrokken partijen de toegang tot het platform op te schorten.


ARTIKEL 6: OPZEGGING EN BEEINDIGING

Kwekers, kopers en vervoerders kunnen te allen tijde besluiten geen gebruik meer te maken van de diensten van Services. Uiteraard laat dit de bestaande verplichtingen op basis van de rechtsverhouding tot het moment van beëindiging onverlet.
Services is gerechtigd om haar moverende redenen de diensten te beëindigen en de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
Services is gerechtigd haar diensten met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen indien:
- het faillissement van de contractspartij is aangevraagd c.q. uitgesproken of

- de surseance van betaling van de contractspartij is aangevraagd c.q. uitgesproken of

- de contractspartij jegens Services tekort is geschoten in haar verplichtingen en in verzuim verkeert of

- de contractspartij haar activiteiten beëindigt.


ARTIKEL 7: VERHOUDING KWEKERS - KOPERS EN KOPERS - VERVOERDERS

Via het platform sluiten kwekers en kopers overeenkomsten en sluiten kopers en vervoerders overeenkomsten; Services is bij deze overeenkomst geen partij.
Kwekers, kopers en  vervoerders zijn ermee bekend dat zij buiten Services om overeenkomsten sluiten waar Services geen partij bij is. In hun onderlinge rechtsverhouding kunnen kwekers en kopers en vervoerders specifieke bedingen overeenkomen zoals een eigendomsvoorbehoud of de toepasselijkheid van algemene voorwaarden in hun onderlinge verhouding, met dien verstande dat een en ander Services niet regardeert en niet aan Services en aan haar dienstverlening, haar spelregels, haar algemene voorwaarden en werkwijzen kan worden tegengeworpen omdat Services haar dienstverlening niet aanpast aan specifieke overeenkomsten, gevallen, afspraken etc. tussen kwekers en kopers en vervoerders onderling.
De rechtsverhouding tussen Services en kwekers en tussen Services en kopers en indien van toepassing tussen kopers en vervoerders (waaronder de spelregels van Services en de algemene voorwaarden van Services) prevaleren echter te allen tijde boven onderlinge afspraken tussen kwekers, kopers en vervoerders.
Behoudens afwijkende schriftelijke afspraken vindt afgifte en risico-overgang plaats op het moment dat het verkochte aan de vervoerder van koper wordt afgeleverd.
Koper kan overeenkomstig de spelregels mits met goede redenen omkleed ten aanzien van het gekochte een klacht indienen tot en met de dag waarop de vervoerder het verkochte op de plaats van bestemming heeft afgeleverd te 23:59 uur waarbij een bestelling gedaan na 9.00 uur ‘s-morgens sowieso wordt geacht niet eerder dan de dag erna te zijn afgeleverd. Koper dient het door vervoerder bij koper afgeleverde dan in aanwezigheid van de vervoerder te controleren en accepteren. Na het verstrijken van het tijdstip 23:59 uur op de dag van ontvangst door de koper wordt het geleverde geacht deugdelijk te zijn en door koper te zijn geaccepteerd en is koper betaling verschuldigd; koper erkent dat incasso c.q. betaling via Services dan doorgang zal vinden en, indien koper zich vervolgens toch nog tegen die transactie en betaling zou willen verzetten, dient dit plaats te vinden (via het platform) enkel in en op basis van de onderlinge rechtsverhouding tussen kweker en koper.

Met een dergelijke tijdige klacht voor 23.59 uur eindigt de dienstverlening en betrokkenheid van Services in dat specifieke geval zonder facturatie door Services in dat specifieke geval. Het specifieke klachtgeval dient dan te worden vervolgd (via het platform) enkel in en op basis van de onderlinge rechtsverhouding tussen kwekers en koper. Indien de klacht in onderlinge overeenstemming is opgelost, kunnen koper en kweker alleen een gezamenlijke vraag aan Services stellen om ten aanzien van de klacht alsnog de diensten van Services te verlenen als in gezamenlijkheid daarbij ook wordt aangegeven hoe financieel dient te worden afgewikkeld

Services is geen partij bij de onderlinge rechtsverhouding tussen kwekers en kopers en indien van toepassing tussen kopers en vervoerders. Op Services rusten geen andere verplichtingen dan die uit de eigen rechtsverhouding met betrekking tot de diensten die Services zelf verleent.

ARTIKEL 8: IE RECHTEN

Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van het platform rusten bij Services c.s. en in geen geval bij kwekers, vervoerders en kopers. Niets in de rechtsverhouding met Services strekt tot overdracht van IE-rechten aan kwekers, kopers of vervoerders. Er wordt ten behoeve van en enkel gedurende de dienstverlening slechts een beperkt, voorwaardelijk, persoonlijk, herroepelijk, niet exclusief, niet sublicentieerbaar en niet overdraagbaar toegangsrecht tot het platform verleend dat Services te allen tijde om haar moverende redenen kan intrekken. Behoudens toegestaan gebruik ten behoeve van de dienstverlening is het gebruik van het toegangsrecht en inbreuk op de IE-rechten niet toegestaan.
 

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID

Iedere aansprakelijkheid van Services is te allen tijde beperkt tot vergoeding van slechts directe schade tot het bedrag waarop een eventuele verzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft.
Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt krachtens een verzekering, dan is iedere aansprakelijkheid per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, beperkt tot slechts directe schade tot het factuurbedrag van de betreffende door Services verleende diensten en bovendien te allen tijde tot maximaal vijfentwintig duizend Euro per gebeurtenis.
De bepalingen van dit artikel 9 worden mede bedongen ten behoeve van de Stichting Derdengelden.
Overmacht (in de zin van art. 6:75 BW) vormt ook iedere omstandigheid waardoor Services haar verplichtingen niet kan nakomen voor zover de situatie buiten de eigen macht van Services zelf ligt dat wil zeggen door toedoen van situaties die Services niet zelf in de hand heeft (waaronder door toedoen van personen/derden of van leveringen/diensten waarvan Services gebruik maakt en waaronder platformstoringen). Overmacht schort de verplichtingen van Services op.
Uitsluiting van aansprakelijkheid zoals verwoord in dit artikel 9 laat de onderlinge rechtsverhouding tussen kweker en koper en/of tussen koper en vervoerder en een eventuele onderlinge aansprakelijkheid onverlet.

ARTIKEL 10: TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN / BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN

Op de rechtsverhouding met Services is enkel Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Den Haag. In afwijking hiervan kan Services ervoor kiezen de rechter te adieren die op grond van de wet relatief bevoegd is.
De verschuldigde buitengerechtelijke kosten bedragen voor kwekers 15% van het gehele verschuldigde bedrag inclusief BTW; de verschuldigde buitengerechtelijke kosten bedragen voor kopers 15% van het gehele te incasseren factuurbedrag inclusief BTW, een en ander steeds met een minimum van € 125,- per factuur.